پارامترهای فیزیکی کیفیت آب

کاربرد پارامترهای فیزیکی کیفیت آب

1-1 مواد جامد معلق (TSS)

-جامدات میتوانند به دو صورت معلق و محلول در آب وجود داشته باشند.

-ذرات جامد معلق در آب ممکن است از ذرات آلی، معدنی ویا امتزاج ناپذیر تشکیل شده باشند.

-جامدات معدنی نظیر خاک رس، لای و سایر مواد تشکیل دهنده خاک طبیعی

-جامدات آلی نظیر ریشه گیاهان و جامدات بیولوژیکی ( سلول های جلبکی، باکتری ها و غیره)

-مواد جامد معلق که در اثر عملکرد فرسایشی آب جاری بر روی سطح خاک ایجاد میشوند، تحت عنوان آلاینده های طبیعی شهرت دارند. بعلت خاصیت جذب خاک، مواد معلق به ندرت در آبهای زیرزمینی یافت میشود.

-سایر مواد معلق ممکن است در اثر استفاده انسان از آب بوجود آیند. فاضلاب شهری معمولآ حامل مقادیر قابل توجهی از جامدات معلق می باشند که از نظر ماهیت عمدتآ آلی هستند.

-مصارف صنعتی آب ممکن است منجر به ورود ناخالصی هایی با ماهیت آلی یا معدنی در آب شود.

-مایعات امتزاج ناپذیر نظیر روغن ها گریسها که اغلب در فاضلابهای صنعتی دیده میشود.

-جامدات معلق آلی ممکن است بصورت بیولوژیکی مورد تجزیه قرار گیرند.

-جامدات معلق فعال از نظر بیولوژیکی ممکن است شامل ارگانیزم های بیماری زا باشند.

1-2 کدورت

-کدورت معیاری برای میزان جذب نورویا پراکندگی نور توسط مواد معلق در آب است.

از آنجا که جذب و تفرق نور تحت تاثیر اندازه و خواص سطحی مواد معلق قرار می گیرد، کدورت بعنوان شاخص کمی از ذرات جامد معلق محسوب نمی گردد.

-قسمت عمده کدورت در آبهای سطحی از فرسایش مواد کلوئیدی نظیر خاک رس، لای، خرده سنگ ها و اکسید های فلزی خاک حاصل میشود.

-رشته های گیاهی و میکروارگانیزم ها در کدورت آب نقش دارند.

-فاضلابهای صنعتی و خانگی حاوی مقادیر زیاد مواد کدورت زا می باشند.

-صابون ها، شوینده ها و عوامل امولسیون کننده، کلوئیدهای پایداری را تولید می کنند که نهایتآ منجر به کدورت آب میشوند.

-رنگ آب بستگی به خواص جذب نورتوسط جامدات دارد و میتواند با نفوذ نور یا واکنش های فتو سنتز در نهر ها و دریاچه ها تغییر کند.

-کدورت به طریق فتو شیمیایی وبه کمک اندازه گیری نوری که با شدت معین جذب یا پراکنده میشود، محاسبه می گردد.

-اندازه گیری کدورت بر روی آب تمیز و صاف انجام میشود.

-استاندارد کدورت برای آب آشامیدنی برابر است با 1 (FTU)است .  Formazine Turbidity Unit

1-3 رنگ

-آب خالص بی رنگ است، اما آبی که در طبیعت یافت میشود معمولآ بعلت وجود مواد خارجی، دارای رنگ می باشد.

-رنگ آب اگر در نتیجه تاثیر نور بر مواد معلق بوجود آید، اصطلاحآ رنگ آشکار نامیده میشود و رنگی که در اثر مواد جامد محلول پدید آمده است و پس از جداسازی مواد معلق همچنان در آب باقی می ماند بنام رنگ حقیقی خوانده میشود.

-اکسیدهای آهن، رنگ قرمز کم رنگ به آب می دهند.

-اکسیدهای منگنز موجب قهوه ای و یا تیره رنگ شدن آب میشوند.

-پسابهای صنعتی ناشی از صنایع نساجی و عملیات رنگرزی، صنایع غذایی، تولید مواد شیمیایی، استخراج سنگ معدن، پالایش و عملیات مربوط به کشتارگاه ها ممکن است در اثر ارتباط با نهرها و رودخانه های طبیعی ایجاد رنگ نمایند.

-برای اندازه گیری رنگ آب از تکنیک های خاص اسپکتروفتومتری استفاده میشود.

-نتایج حاصل از اندازه گیری معمولآ برحسب واحد رنگ حقیقی (TCU) بیان میشوند، که یک واحد آن معادل با رنگ تولید شده توسط یک میلی گرم در لیتر پلاتین بشکل یون های کلروپلاتینات می باشد. True Colur Unit

1-4 طعم و بو

-موادی که در آب ایجاد بو می کنند، عمومآ ایجاد طعم نیز می نمایند ولی مواد معدنی زیادی وجود دارند که ایجاد طعم می نمایند اما به هیچ وجه بو تولید نمی کنند.

-مواد معدنی، فلزات، مواد نفتی، محصولات نهایی واکنش های بیولوژیکی و اجزای تشکیل دهنده فاضلاب در طعم و نوی آب موثر هستند.

-مواد قلیایی طعم تلخی به آب می بخشند در حالی که نمک های فلزی عمومآ دارای طعم شور یا تلخ می باشند.

-بخش عمده ای از مواد آلی که در آب ایجاد طعم و بو می نمایند ناشی از تولیدات صنایع نفتی هستند.

ترکیبات گوگردی از جمله مهمترین محصولاتی هستند که در آب، طعم و بوی تخم مرغ گندیده را ایجاد می نمایند.

-اندازه گیری مواد آلی بوجود آورنده طعم و بو به کمک روشهای کروماتوگرافی گازی یا مایع امکان پذیر است.

-عامل طعم و بو اغلب برای آبهای آشامیدنی مطرح است.

-یک حداکثر مقدار TON برابر با 3 توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه شده است. Threshold Odor Number

1-5 دما

-دما برای ارزیابی مستقیم آب آشامیدنی یا فاضلاب بکاربرده نمیشود ولی یکی از مهمترین مشخصه های آب سطحی در طبیعت بشمار می رود.

-دمای آب به مقدار زیاد بر گونه های بیولوژیکی موجود در آب و شدت فعالیت آنها موثر است.

-در دما های بالا، موجودات ذره بینی که در استفاده از منابع غذایی و تولید مثل کارایی بیشتری دارند تکثیر پیدا می کنند در حالی که سایر موجودات از لحاظ جمعیتی کاهش می یابند یا بطور کلی از بین می روند.

-همچنین غلظت اکسیژن محلول در آب نیز تابعی از دماست و با افزایش دما کاهش می یابد.

-حداکثر چگالی آب در دمای 4 درجه سانتیگراد است، در هر دو سوی این دما، چگالی آب کاهش می یابد که این خاصیت در میان تمام مایعات منحصر به فرد است

1-1 of suspended solids (TSS)
– Suspended and dissolved solids can exist in two forms.
– Solid particles suspended in water, the particles may be organic, inorganic or cible are formed.
– Inorganic solids such as clay, silt, soil and other natural ingredients
– Organic solids such as roots and biological solids (cell algae, bacteria, etc.)
– Suspended solids due to the erosive action of water flowing on the surface of the soil, they are known as natural contaminants. Due to the nature of soil, suspended solids rarely found in groundwater.
Other suspended solids may arise as a result of human use of water. Sewage routinely carry significant amounts of suspended solids, which are mainly organic nature.
– Industrial use of water may be organic or inorganic in nature impurities in the water.
– Cible fluids such as oils, greases that are often found in industrial waste.
– Organic suspended solids may be a biological analyte.
– Biologically active suspended solids may contain pathogenic organisms.
1-2 turbidity
– Turbidity measures the amount of light absorption and scattering of light by suspended solids in the water.
Since the absorption and scattering of light by the size and surface properties of suspended material placed, turbidity shall not be considered as a quantitative index of suspended solids.
– The bulk of turbidity in surface water erosion colloidal materials such as clay, silt, debris and metal oxide dust produced.
– The field of plant and microorganisms involved in water turbidity.
– Industrial and domestic waste water containing large amounts of material are causing turbidity.
– Soaps, detergents and emulsifiers agents, to produce stable colloids, which contributes to the turbidity of the water.
– Water color depending on the light absorption properties of solids and can be penetrated by the light reactions of photosynthesis or in streams and lakes change.
– Turbidity through photochemical and help measure the intensity of light that is absorbed or scattered particular, is calculated.
– Measurement of turbidity in the water is clean and smooth operation.
– Opacity standard for drinking water is equal to 1 (FTU) is.
1-3 color
– Pure water is colorless, but the water is usually found in nature due to the presence of foreign material, color is.

– Iron oxides, red tint to the water.
– Oxides of manganese causes brown or dark color of the water.
– Industrial effluents from the textile and dyeing, food industry, chemical industry, ore mining and processing operations in slaughterhouses may be associated with streams and rivers in their natural color.
– To measure the color of the water of the specific techniques used spectrophotometry.
– The results of the measurement basis is usually true color (TCU) expression, which is a unit of the color produced by a milligrams per liter of platinum as platinum ions is chloroethyl. True Colur Unit
1-4 of taste and smell
Substances that cause odor in the water, they generally taste but also the many minerals that are taste, it did not produce odors.
Inorganic substances, metals, petroleum products, finished products and components of biological responses in taste and modern sewage water are effective.
– Alkaline water taste bitter enhances the taste salty or bitter are generally metal salts.
– Much of the organic material in the water taste and smell are the result of oil production.
Sulfur compounds are among the most important products in the water, the taste and odor of rotten eggs to develop.
– Measurement of organic materials that create the taste and smell of gas or liquid chromatographic methods is possible.
– The taste and odor of drinking water is often.
– A maximum amount equal to 3 TON recommended by the World Health Organization. Threshold Odor Number
1-5 Temperature
– The temperature can not be used for direct assessment of drinking water or wastewater, but one of the most important features is the water in nature.
– The water temperature on biological species in the water quantity and intensity of their activity is effective.
– At high temperature, microorganisms in food and reproduce more efficient use of resources is propagated while the other creatures of the population are reduced or totally destroyed.
– The concentration of dissolved oxygen in water as a function of temperature and decreases with increasing temperature.
– Maximum density of water at 4 ° C, on both sides of the temperature, density of water decreases the property is unique among all fluids

Water Purifier aquatech, Water Purifier aquawin, Water Purifier kflow, Kva, water purification water purification Aqua Star Aqua Water Treatment Australia, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment Joy, Life Aqua Water Treatment, Purification Aqua water, water, water purification Pro Aqua, Aqua Clean water purification, water purification Aqua Gold, Aqua water Treatment Agents

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *