خواص شیمیایی آب

خواص شیمیایی آب

خواص شیمیایی معمولا به ویژگیهایی از آب گفته می شود که در اثر میزان و نوع ماده حل شده در آن تغییر می کند از جمله این خواص می توان به اسیدیته ، قلیائیت ، هدایت الکتریکی ، سختی آب اشاره کرد.

هدایت الکتریکی (electrical conductivity) : قابلیت انتقال جریان برق نشانگر میزان هدایت الکتریکی است هدایت یک محلول را به صورت عکس مقاومت تعریف می کنند و واحد آن (mho) است . بنابراین واحد هدایت الکتریکی ,mho,1/mho (مو) و واحد هدایت ویژه mho/cm یا S/cm (زیمنس بر سانتی متر) می باشد.

به دلیل اینکه مقادیر هدایت ویژه کوچک است معمولا آن را در 6 10 ضرب کرده و بر حسب Ms/cm (میکروزیمنس بر سانتی متر) گزارش می کنند.

مقدار هدایت الکتریکی ویژه آب نشان دهنده میزان وجود املاح در آب است دلیل کاهش مقدار مقاومت الکتریکی در این است که با افزایش املاح حرکت یون ها روی یکدیگر اثر منفی می گذارند و هدایت الکتریکی محلول همانند محلول های رقیق با تعداد یون ها متناسب نمی باشد.

کل مواد جامد محلول در آب (Total disolved solids) : مقدار کل مواد غیر فرار حل شده در آب را که شامل یون های مختلف می باشد به نام کل مواد جامد محلول در آب می خوانند و با علامت T.D.S نشان می دهند.

مواد جامد معلق (Suspended solids-s.s) : وقتی آب از فیلتر عبور می کند مواد جامد معلق روی فیلتر باقی می ماند و مواد جامد محلول و مواد کلوئیدی موجود در آب از فیلتر عبور می کند. با خشک کردن مواد جامد باقی مانده روی فیلتر و وزن کردن آن مقدار مواد جامد معلق (s.s) بدست می آید.

از مجموع مواد جامد محلول در آب و مواد جامد معلق ، کل مواد جامد بدست می آید.

کل مواد جامد معلق (s.s) + کل مواد جامد محلول (T.D.S) = کل مواد جامد (T.S)

به دلیل آنکه یون ها عامل انتقال جریان برق در محلول ها هستند و میزان هدایت الکتریکی را مشخص می کنند رابطه نزدیکی بین هدایت الکتریکی (E.C) و کل مواد جامد محلول در آب (T.D.S) وجود دارد که به صورت زیر می باشد :

E.C × ضریب = T.D.S

که با توجه به محدوده هدایت الکتریکی ، ضریب موجود در فرمول فوق (2/1-5/0) تغییر می کند.

EC (electrical conductivity): the ability to transfer electrical current guidance represents the electrical conductivity of a solution in the form of photographs and it defines resistance (mho) is. The unit of electrical conductivity, mho, 1 / mho (hair) and specific guidance unit mho / cm or S / cm (Siemens cm) is.
Because small amounts of specific guidance is usually at 6 and 10 multiplied by Ms / cm (micro siemens per centimeter) report.

Total dissolved solids in water (Total disolved solids): The total amount of non-volatile substances dissolved in water containing various ions is called total dissolved solids in the water and a sign reading TDS show.
Suspended solids (Suspended solids-ss): When water passes through the filter of the filter remains suspended solids and dissolved solids and colloidal substances in the water passes through the filter. The dry weight of solids remaining on the filter and the amount of suspended solids (ss) is obtained.
Of total dissolved solids in water, suspended solids, total solids can be obtained.
Total suspended solids (ss) + total dissolved solids (TDS) = total solids (TS)

E.C × coefficient = T.D.S
Given the range of electrical conductivity, coefficient in the above formula (2 / 1-5 / 0) changes.

Reverse osmosis, water puri water, water purification water purification sure water tek, water purification Aqua Star Aqua Tech Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, Household Water Purifier soft water, water purification price of soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price of treating water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *