انواع فیلتر تصفیه آب

توضیحاتی درمورد ازن آلوتروپی

ازن آلوتروپی از اکسیژن است . برای شکستن پیوند کوالانت اکسیژن- اکسیژن به منظور تولید ازن معمولا مقدارزیادی انرژی مورد نیاز است و مولکول ازن زنی به آسانی در طی واکنش اکسایش- کاهش به اکسیژن اولیه تبدیل می شود و درجه حرارت و فشار معمولی دارای پایداری ترمودینامیکی است . ازن هم در فاز گازی و هم به شکل محلول خاصیت تجزیه کنندگی دارد . تجزیه بیشتر به شکل محلول گازی است که بشدت تحت تاثیر هیدرواکسید کاتالیز میشود . حداکثر غلظت قابل تحمل ازن برای تماس با انسان 0/1ppm است با این وجود نیمه عمر آن همراه با افزایش Ph کاهش می یابد.ازن با استفاده از ولتاژ الکتریکی زیاد ازهوای خشک تولید می شود.برای این کاراختلاف پتانسیل 50000-40000 ولت میان الکترودها استفاده میشود . خنک سازی معمولا به منظور حداقل رساندن تجزیه ازن در راکتور تولید ازن بکارمیرود . حلالیت ازن از قانون هنری پیروی میکند واین موضوع به این مفهوم است که حلالیت با فشار جزئی نسبت مستقیم دارد . ازن باقیمانده درآب به سرعت از بین میرود ، اما عوامل زیادی برمدت زمان باقی مانده ازن در آب تاثیر می گذارد . درابتدا که ازن وارد محلول می شود، واکنش به دو شکل اصلی صورت می گیرد: اکسایش مستقیم که آهسته تروبینهایت گزینشی می باشد ، و فرایند خود تلاشی که در نهایت ازن تبدیل به رادیکال هیدروکسیل می شود . آهنگ فرایند خود تلاشی ازن و تولید رادیکالهای آلی تحت تاثیر پراکسید هیدروژن ، پرتو فرابنفش یا غلظت زیاد یون هیدروکسیل تسرسح میشود . رادیکال هیدروکسیل در اکسایش ترکیبات آلی بی نهایت سریع وغیرگزینشی عمل میکند، ولی توسط یونهای کربنات جهت تشکیل رادیکالهای کربنات و بیکربنات جذب می شوداین رادیکالها در واکنش های آلی دارای هیچگونه اثری نمیباشند .

Allotropic ozone from oxygen. Ozone in the gas phase as well as a solution to property analysts. More analysis in the form of dissolved gas, which is highly influenced hydroxide catalyst. The maximum tolerable concentration of ozone for human contact 0 / 1ppm is nonetheless associated with an increased half-life of less Yabd.azn Ph dry the air using a high electrical voltage is generated between the electrodes. For this Karakhtlaf potential of 50,000 to 40,000 volts are used. Cooling is usually to minimize the decomposition of ozone in the ozone reactor serve. Ozone solubility Henry’s law follows this issue in the sense that forgiveness is directly proportional to the partial pressure. Ozone remaining water is removed quickly, but many factors affect Brmdt remaining time of ozone in water. Initially, the ozone into the solution, the reaction takes place in two main forms: direct oxidation Trvbynhayt selection is slow, and the process of ozone into hydroxyl radical is an effort that eventually. The song trying to ozone and organic radicals produced by hydrogen peroxide, ultraviolet radiation or high concentration of hydroxyl ions is Tsrsh. Hydroxyl radical oxidation of organic compounds at extremely fast Vghyrgzynshy acts, but by carbonate ions to form carbonate and bicarbonate radicals, reactive organic radicals absorbed Shvdayn not have any effect.

Water treatment system sure life, industrial and semi-industrial water treatment equipment, filters, domestic and industrial water treatment system, determination of water, determination of water hardness Tbryz, reported work, the bringing of water hardness concrete, Bojnoord water hardness, water hardness in English, Bvylr, water hardness water hardness PowerPoint, packaged water softeners, water softeners price package, the parameters of hardness, hardness of water projects

  • سختی آب تبریز
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *