دستگاه ازن ژنراتور

مکانیزم ضدعفونی و از بین بردن میکروب ها توسط دستگاه ازن ژنراتور

اکسیژن فعال میکروارگانیسهای مختلف نظیرانواع باکتریها، ویروسها، پروتوزوئر ها،  قارچها، مخمر ها ، اسپورها و هاگهای منتشر شونده از طریق آب و هوا را ازبین می برد. باکتریها، میکروارگانیسم های کوچک تک یاخته ای هستند که دارای ساختمان ساده و ابتدایی می باشند. فشار اسمزی داخلی اکثر باکتریها حدود ۵ تا ۲۰ اتمسفر می باشد . این امر بعلت غلظت زیاد مواد محلول درون سلولی است.

اسکلت محکمی دور سلول باکتری بنام  دیواره سلولی از انفجار باکتری وپاره شدن غشاء به علت اختلاف فشار اسمزی درون و بیرون باکتری جلوگیری می کند. مولکول اکسیژن فعال با حمله به دیواره سلول  باکتری  موجب از هم گسیختگی و پارگی آن ودر نتیجه مرگ باکتری می گردد. اثرات باکتریوسیدی اکسیژن فعال بر روی انواع وسیعی از ارگانیسمها گرم مثبت؛ باکتریهای گرم منفی ، اسپورها و سلولهای رویشی مطالعه شده است.

ویروسها نیزجزو میکروارگانیسم ها می باشند لیکن به وضوح از دیگر سلولها متفاوتند. ویروسها ذراتی غیر مستقل هستند که تنها در داخل سلول میزبان تکثیر می یابند. هر ذره  ویروس  شامل یک مولکول اسید نوکلئیک   ( DNAیاRNA ) می باشد.

در اطراف این مولکول پوششی از جنس پروتئین قرار دارد که  کاپسیدCapsid نامیده می شود. وظیفه کاپسید محافظت از اسید نوکلئیک ویروس وامکان پذیر نمودن اتصال و دخول ویروس به سلول میزبان می باشد. مولکولهای اکسیژن فعال با نفوذ از میان پوشش پروتئینی، اسید نوکلئیک ویروسی را از تخریب می کنند و درغلظت های بالاتر با تخریب  پروتئین کاپسید، سلول ویروسی را منهدم می نمایند.

Micro-organisms of different reactive oxygen species such as bacteria, viruses, proto Zoviran, fungi, yeast, spores and spores through the air and water will kill effluent. Bacteria, protozoa are small organisms that buildings are simple and basic. Internal osmotic pressure of bacteria is about 5 to 20 atmospheres. This is due to the high concentration of solutes inside the cell.

 Solid skeleton called the cell wall of the bacterial cell membrane due to the difference in osmotic pressure inside the blast Vparh bacteria and keeps bacteria out. Active oxygen molecules to attack the bacterial cell wall rupture, thus causing disruption and death of the bacteria. Bactericidal effects of reactive oxygen on a wide variety of organisms, gram-positive, gram-negative bacteria, spores and vegetative cells was studied.

Viruses are among the microorganisms but clearly differ from other cells. Viruses are non-independent particles that propagate only within the host cell. Each virus particle contains one molecule of nucleic acid (DNA or RNA) is.

Shell around the protein molecule which is called Capsid Kapsyd. Kapsyd duty to protect the nucleic acid binding and entry of the virus into the host cell, the virus neglected is. Active oxygen molecules penetrate the coating protein, viral nucleic acid from degradation and higher concentrations of protein degradation Kapsyd, viral cells are destroyed.

Reverse osmosis, water treatment Aqua Life Pure Water Water Water Purifier Repair, Repair of household water treatment, household water treatment machine maintenance, repairs, water treatment system, the volume of water softener, home water softening plant, softening plant Homepage , the wife Claire, the woman chlorine gas, magnetic water softener home, chlorination of water, waste water chlorination

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *