خشك كن با هواي فشرده

خشک کن با هوای فشرده

درایرهای جذبی شامل تجهیزات زیر میباشد :

دو برج از جنس فولاد کربنی

شیرهای ورودی و تخلیه از نوع برقی

شیرهای تخلیه از نوع برقی

شیرهای خروجی از نوع یک طرفه

شیرهای اطمینان برای هر برج

فشار سنج برای هر برج ساخت اروپا ادامه مطلب …

  • نقشه آبشرین کن