چربی گیر

چربی گیر

چربیگیرها یا جداکننده‌های آب از روغن و مشتقات نفتی به منظور جداسازی انواع روغن، مشتقات نفتی، گریس و چربی از آب (تصفیه آب) یا پساب مورد استفاده قرار می‌گیرند.قبل ازآنکه سیستم و یا دستگاهی جهت جداسازی روغن از آب یا پساب انتخاب شود لازم است تا نوع پساب روغنی که باید مورد تصفیه قرار گیرد مشخص شود.بعد از مدت زمان کافی تماس بین آب و روغن، روغن با حضور در فاز آبی به صورت‌های مختلف می‌تواند سبب آلودگی آب شود. ادامه مطلب …