برنامه زمان بندی تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب درشرایط کارکرد اصولی وبهره برداری صحیح دستگاه

مراحل تصفیه آبنوع فیلترنوع عملکردمدت استفاده در شرایط عمومی
فیلتر مرحله اولفیلتر پلی پروپیلن فشردهحذف ذرات معلق در آب تا 5 میکرون و رفع کدورت آبدو تا سه ماه
فیلتر مرحله دومفیلترکربن پودریحذف کلر و بوی نامطبوع، حذف ترکیبات آلی و مواد شیمیاییشش ماه
فیلتر مرحله سومفیلتر کربن بلاکحذف رنگ، بو و طعم ترکیبات آلی و مواد شیمیایی و کلر در آبشش ماه
فیلتر مرحله چهارمغشاء نیمه تراوا با عملکرد اسمزمعکوس (ممبران)حذف املاح مضر، سختی، نیترات، نیتریت، فلزات سنگین، میکروب و شوری آبهجده ماه تا دو سال
فیلتر مرحله پنجمفیلتر کربن خطی (کوکونات پست کربن)بهبود طعم، بو و مزه آبیک سال
فیلتر مرحله ششمفیلتر بیو سرامیک موادمعدنی مفید (مینرال)بهبود طعم و مزه و تنظیم PH آبیک سال
فیلتر مرحله هفتمفیلتر ORP (قلیایی)تنظیم PH و تامین طعم مناسب آب با خاصیت درمانیهجده ماه تا دو سال
فیلتر مرحله هشتمفیلتر UVاستریلیزه کردن آب و از بین بردن ویروس ها، باکتری ها و میکروارگانیسم ها با تابش فرابنفشمقدار زمان استفاده شده لامپ فرابنفش